aktualizacja: 12.05.2017 17:07

   

menu


karty subfunduszy


prospekt


Kluczowe informacje dla inwestorów

Pliki cookie

informacje ogólne

System emerytalny w Polsce
Co to jest Pracowniczy Program Emerytalny?
Finansowanie PPE

System emerytalny w Polsce

Od 1 stycznia 1999 roku obowiązuje w Polsce nowy system emerytalny, oparty na trzech filarach:

 • Filar I - ZUS,
 • Filar II - Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE),
 • Filar III - Przewidziane ustawą pracownicze programy emerytalne oraz inne dobrowolne plany emerytalne.

Po wejściu w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obligatoryjność poszczególnych filarów przedstawia się w następujący sposób:

Filary I i II są obowiązkową częścią systemu emerytalnego.

W ramach I filaru obowiązkowa składka na ubezpieczenie emerytalne dzielona jest pomiędzy dwa indywidualne konta w ZUS: konto i subkonto w ZUS.

W przypadku II filaru, Pracownik sam decyduje czy część obowiązkowej składki na ubezpieczenie emerytalne przekazywana jest do OFE (na indywidualne konto) zarządzane przez prywatne instytucje, czy też uzupełnia składkę odprowadzoną na indywidualne subkonto w ZUS.

Wysokość wypłacanej emerytury jest uzależniona od wysokości osiąganych wcześniej dochodów (czyli wysokości zapłaconych składek) oraz stopy zwrotu z inwestycji w przypadku OFE. Oba filary mają zapewnić ubezpieczonym emeryturę podstawową.

Jednym z głównych elementów III filaru są Pracownicze Programy Emerytalne organizowane przez Pracodawcę dla swoich Pracowników. Pracodawca podejmuje decyzje o utworzeniu PPE w swoim przedsiębiorstwie, wybiera formę programu i finansuje składkę podstawową. Procedura tworzenia i funkcjonowania PPE uregulowana jest ustawowo. Dzięki PPE osoby, które reforma emerytalna objęła w niewielkim okresie (urodzone przed 1 stycznia 1949 r. lub osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. i przed 31 grudnia 1968 r., które nie zdecydowały się na przystąpienie do nowego systemu) mogą tworzyć dla siebie dodatkowe źródło dochodu na emeryturze.

Co to jest Pracowniczy Program Emerytalny?

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) jest szczególną formą gromadzenia oszczędności emerytalnych w ramach tzw. III filaru systemu emerytalnego w Polsce. Podstawę funkcjonowania PPE stanowi Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U.04.116.1207 ze zmianami).

Decyzję o utworzeniu PPE w swojej firmie podejmuje Pracodawca. To on będzie finansować składkę podstawową.

Pracodawca ma do wyboru cztery przewidziane w ustawie formy:

 • fundusz emerytalny,
 • umowę o wnoszeniu przez Pracodawcę składek Pracowników do funduszu inwestycyjnego,
 • umowę grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie Pracowników z zakładem ubezpieczeń, w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
 • zarządzania zagranicznego.

Pracodawca, w celu wprowadzenia PPE, zawiera tzw. umowę zakładową z reprezentacją Pracowników (związkami zawodowymi). Określa ona warunki funkcjonowania PPE w szczególności:

 • formę Programu,
 • warunki i tryb przystępowania i występowania z Programu,
 • wysokość składki podstawowej,
 • minimalną wysokość możliwej do zadeklarowania miesięcznej składki dodatkowej,
 • terminy i sposób deklarowania składek dodatkowych przez Uczestników oraz terminy naliczania i potrącania tych składek przez Pracodawcę w celu przelewu na rachunki Uczestników,
 • terminy naliczania oraz przelewu składek podstawowych na rachunki Uczestników,
 • warunki gromadzenia i zarządzania środkami przez fundusz inwestycyjny, z którym Pracodawca zawarł umowę, a w szczególności koszty i opłaty obciążające Pracodawcę i Uczestnika,
 • warunki zmiany umowy zakładowej,
 • przypadki i warunki wypowiedzenia umowy z podmiotem zarządzającym środkami,
 • warunki, terminy, sposób, koszty i opłaty oraz skutki dla uprawnień Uczestnika wynikające z dokonania wypłaty, wypłaty transferowej, przeniesienia środków między funduszami / subfunduszami inwestycyjnymi oraz zwrotu,
 • przypadki i warunki zmiany formy PPE lub podmiotu zarządzającego środkami.

Warunki przystąpienia powinny być tak określone, aby w dniu złożenia wniosku o zarejestrowanie Programu co najmniej połowa zatrudnionych Pracowników je spełniała.

W celu uruchomienia Programu Pracodawca podpisuje umowę z podmiotem zarządzającym środkami pochodzącymi ze składek do PPE, w której określa warunki gromadzenia i zarządzania środkami, w tym koszty i opłaty obciążające Pracodawcę i Uczestnika oraz warunki dokonywania wypłaty, zwrotu i wypłaty transferowej.

PPE są rejestrowane i nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Przystąpienie do PPE jest dobrowolne.

Finansowanie PPE

W ramach PPE istnieją dwa rodzaje składek:

 • Składka podstawowa - opłacana jest przez Pracodawcę w wysokości określonej w umowie zakładowej jako procent wynagrodzenia Uczestnika, nie wyższa niż 7% tego wynagrodzenia. Składka nie jest wliczana do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, podlega natomiast opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 • Składka dodatkowa - finansowana jest dobrowolnie przez Uczestnika. Umowa zakładowa określa wysokość minimalnej składki dodatkowej jaką Pracownik może zadeklarować. W trakcie uczestnictwa w Programie można zmieniać wysokość zadeklarowanej składki lub zawiesić dodatkowe wpłaty.

Pracodawca nalicza i odprowadza składkę podstawową oraz nalicza, potrąca z wynagrodzenia Pracownika i odprowadza składkę dodatkową.